RECEPCJA: lasermed@lasermed.pl | +48 22 627 15 84 | ul. Hoża 58/60 | 00-682 Warszawa

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest wewnętrznym dokumentem określającym zasady współpracy między podmiotem leczniczym a Pacjentami; zgodnym z art. 24 ustawy o działalności leczniczej, uwzględniającym obowiązujące przepisy prawa.

Wyjaśnienie pojęć:

regulamin – regulamin organizacyjny Lasermed

podmiot leczniczy – firma Lasermed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Wojewody pod numerem 000000009296, NIP: 5262740663, REGON: 015526153;       adres siedziby podmiotu: ul. Hoża 58/60, 00-682 Warszawa;

personel – osoby posiadające medyczne wykształcenie, świadczące pracę w Lasermed, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;

pacjent – osoba korzystająca z usług medycznych wykonywanych w Lasermed

usługa medyczna – świadczenie zdrowotne udzielane przez Lasermed, stanowiące wizytę medyczną lub zabieg medyczny;

dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 6.11.2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

kierownik podmiotu leczniczego – osoba prowadząca sprawy oraz reprezentująca podmiot leczniczy na zewnątrz.

 

2. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

 

Celem działalności Lasermed jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresie dermatologii ogólnej i chirurgii plastycznej. 

W podmiocie leczniczym świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Pomieszczenia oraz wyposażenie medyczne odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w przepisach.

Aparatura i sprzęt medyczny podmiotu leczniczego są wprowadzone do obrotu i używane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3. PRZEBIEG PROCESU OBSŁUGI PACJENTA W REJESTRACJI ORAZ PODCZAS UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Podmiot leczniczy przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-19:00, w soboty w godz. 9:00-14:00. 

Lasermed udziela świadczeń medycznych odpłatnie. Aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej www.lasermed.pl oraz w recepcji podmiotu leczniczego. Opłata za usługę medyczną może być dokonana gotówką lub kartą. Za wizytę lekarską Pacjent uiszcza opłatę przed jej rozpoczęciem, natomiast płatności za zabiegi dokonuje po wykonaniu usługi. Każda wpłata Pacjenta zostaje wprowadzona przez pracownika recepcji do kasy fiskalnej, a Pacjent otrzymuje paragon fiskalny. Na prośbę Pacjenta, zamiast paragonu fiskalnego można wystawić fakturę.

Rejestracja Pacjentów oraz umawianie terminów wizyt należy do personelu. Personel ustala termin wizyty lub zabiegu wg kolejności zgłaszania się Pacjentów, zgodnie z kalendarzem wizyt lub zabiegów prowadzonym  przez poszczególnych lekarzy.

Warunkiem skorzystania  z usług medycznych w Lasermed jest konieczność potwierdzenia tożsamości – w recepcji należy okazać  jeden z dokumentów: dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną lub studencką, kartę pobytu, książeczkę zdrowia dziecka.

Odmowa okazania dokumentu tożsamości może skutkować nieudzieleniem świadczenia.

Termin wizyty lub zabiegu można zarezerwować telefonicznie, osobiście w placówce lub drogą mailową (pod adresem mailowym: lasermed@lasermed.pl). 

Pytania zadawane podczas rejestracji wizyty dotyczą następujących danych Pacjenta: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu.

Podczas rejestracji Pacjent ma obowiązek wypełnić oświadczenie odnośnie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą (RODO) oraz zapoznać się z regulaminem podmiotu leczniczego.

Personel Lasermed na życzenie Pacjenta, powinien udzielić wszelkich informacji odnośnie:

zakresu usług świadczonych przez podmiot leczniczy

osób udzielających konsultacji i wykonujących zabiegi oraz zakresu ich specjalizacji,

najbliższych terminów wizyt i zabiegów

aktualnie obowiązującego cennika.

Warunkiem wykonania przez podmiot leczniczy usługi jest wyrażenie przez Pacjenta pisemnej zgody na zabieg na formularzu stosowanym przez Lasermed. Pisemna zgoda jest wymagana przed każdym zabiegiem, również w sytuacji gdy proces leczenia składa się z serii zabiegów.

Zgodę na zabieg może wyrazić Pacjent pełnoletni, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Pacjentów niepełnoletnich podczas każdej wizyty wymagana jest obecność przedstawiciela ustawowego/rodzica.

W przypadku Pacjentów, którzy nie ukończyli 16 r.ż. formularz zgody na zabieg powinien być podpisany przez przedstawiciela ustawowego/rodzica małoletniego Pacjenta. Jeśli Pacjent ukończył 16 r.ż. zgoda na zabieg powinna być podpisana zarówno przez małoletniego Pacjenta jak i jego przedstawiciela ustawowego/rodzica.

Podmiot leczniczy Lasermed zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi jeśli:

Pacjent nie kwalifikuje się do zabiegu,

Pacjent nie wyraził zgody na wykonanie usługi medycznej,

Pacjent odmówiła podania danych niezbędnych do rejestracji,

Pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji, które mogłyby wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań lub uniemożliwić lub utrudnić wykonanie usługi,

Pacjent nie przygotował się do zabiegu zgodnie z zaleceniami, występują przeciwwskazania do zabiegu.

 

4. ORGANIZACJA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

poradnia dermatologiczna: udziela świadczeń zdrowotnych dorosłym i dzieciom, prowadzi profilaktykę medyczną, prowadzi leczenie w zakresie poradni,

gabinet zabiegowy dermatologiczny: udziela świadczeń z zakresu dermatochirurgii i dermatologii estetycznej

poradnia chirurgii ogólnej: udziela świadczeń zdrowotnych dorosłym i dzieciom, prowadzi leczenie w zakresie poradni

poradnia chirurgii plastycznej: udziela świadczeń zdrowotnych dorosłym i dzieciom, prowadzi leczenie w zakresie działań poradni.

gabinet zabiegowy chirurgii plastycznej. 

Do zadań poszczególnych poradni należy przede wszystkim zapewnienie kompleksowej opieki lekarskiej danej specjalności, badanie, diagnozowanie, leczenie oraz profilaktyka chorób, rokowanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania, leczenie specjalistyczne.

Działalnością podmiotu leczniczego kieruje kierownik Lasermed, który prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz. Kierownikowi przysługują wszystkie obowiązki i uprawnienia, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

Pracownicy recepcji odpowiedzialni są za:

organizację oraz prawidłową obsługę Pacjentów w punkcie rejestracji

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

dbałość o należyte użytkowanie i stan techniczny sprzętu znajdującego się  w recepcji

prawidłowe i terminowe rozliczanie zrealizowanych świadczeń, pobieranie opłat.

Do zadań lekarzy należy:

udzielanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza,

prowadzenie leczenia

prowadzenie na bieżąco dokumentacji medycznej Pacjenta

właściwe i racjonalne gospodarowanie lekami i materiałami medycznymi

dbałość o właściwą eksploatację i obsługę sprzętu medycznego

doskonalenie kwalifikacji zawodowych i jakości udzielanych świadczeń

przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tajemnicy lekarskiej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, karty praw pacjenta

współdziałanie z innymi pracownikami zatrudnionymi w podmiocie w zakresie organizacji pracy, opieki nad Pacjentem.

 

5. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Dokumentacja medyczna udostępniania jest na pisemny wniosek:

Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta, za okazaniem dowodu tożsamości.

podmiotom uprawnionym na podstawie  obowiązujących przepisów, a zwłaszcza: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru

podmiotom wymienionym w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowymi rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem

po śmierci Pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana w oryginale do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego, poprzez sporządzenie jej kopii, odpisów lub wyciągów.

Dokumentacja może być wydana w oryginale z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 10dni.

Za sporządzenie kopii lub odpisu dokumentacji medycznej Lasermed nie pobiera żadnych opłat.

Dokumentacja może zostać wydana po potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy. Wnioskodawca potwierdza odbiór dokumentacji własnoręcznym podpisem na wniosku.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lasermed z siedzibą w Warszawie, 00-682; przy ul. hożej 58/60. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres email: lasermed@lasermed.pl, telefonicznie pod numerem 22 627 15 84 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Co do zasady dane osobowe są przez Panią/Pana podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście, przez system e-rejestracji lub poprzez infolinię. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pani/Pana dane osobowe mogą być uzyskiwane od osób bliskich.

Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są Pani/Pana dane obejmujące: imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia. Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą). [art. 9 ust.2 lit. h RODO w zw. z przepisami regulującymi proces udzielenia świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dn. 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej, ustawy z dn. 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty].

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. Z przepisami ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług]. Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością [art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO oraz w przypadku danych wrażliwych art. 9. ust. 2 lit f RODO].

Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez czas wynikający z art. 29 ustawy z dn. 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikacje pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Pani/Panu lub osobie przez Panią/Pana upoważnionej. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dn. 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania prze te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.7. Przysługuje Pani/Panu prawo do :

dostępu do Pani/Pana danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;

sprostowania Pani/Pana danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

usunięcia Pani/Pana danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;

ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;

przenoszenie danych osobowych – otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać , by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się

ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych – dane

kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze

względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność

prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy

udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

7. ZASADY SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności podmiotu Lasermed do kierownika podmiotu leczniczego. Skargi i wnioski można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lasermed@lasermed.pl. Skargi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych.

 

Warto wiedzieć:

  • PROFHILO

    PROFHILO Preparaty PROFHILO są nowatorskim kwasem hialuronowym produkowanym w specjalnej technologii, stosowanym w profilaktyce i leczeniu starzenia się skóry. Poprawiają jej napięcie, sprężystość i jędrność.  

    Czytaj więcej...

  • Depilacji laserowa z czasopisma Ekspert

    Autor: lek. med. Dorota Prandecka Co warto wiedzieć przed zabiegiem?Do zabiegów depilacji laserowej trzeba się odpowiednio przygotować. Przynajmniej przez 4 tygodnie przed rozpoczęciem zabiegów i w trakcie ich trwania nie wolno wyrywać włosów,...

    Czytaj więcej...

Poznaj naszych specjalistów z dziedziny dermatologii i chirurgii:

Dorota Prandecka

lekarz dermatolog

Joanna Wantuch-Oszczak

lekarz dermatolog

Agnieszka Kryczka

specjalista dermatolog

Marcin Nowak

dr n. med. specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej

dr n.med. Piotr Florczuk-Dąbek

specjalista chirurgii ogólnej

Dominika Białas

Specjalista chorób oczu